Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 28/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
3 lần
02,20
12 lần
03,30
2 lần
05,50
6 lần
06,60
5 lần
07,70
5 lần
09,90
3 lần
11,11
10 lần
12,21
21 lần
13,31
7 lần
15,51
10 lần
16,61
5 lần
17,71
8 lần
19,91
4 lần
22,22
12 lần
23,32
4 lần
25,52
6 lần
26,62
10 lần
27,72
14 lần
28,82
5 lần
29,92
6 lần
35,53
4 lần
36,63
6 lần
42,24
6 lần
43,34
1 lần
45,54
2 lần
46,64
3 lần
47,74
2 lần
55,55
1 lần
56,65
3 lần
57,75
6 lần
58,85
1 lần
66,66
4 lần
67,76
9 lần
69,96
8 lần
73,37
2 lần
77,77
3 lần
78,87
2 lần
86,68
2 lần
89,98
1 lần
93,39
3 lần
94,49
1 lần
95,59
1 lần
97,79
4 lần