Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 01/02/2017 - 21/02/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/02/2017 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
20/02/2017 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần
19/02/2017 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18/02/2017 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
17/02/2017 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16/02/2017 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần
15/02/2017 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
14/02/2017 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần
13/02/2017 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
12/02/2017 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/02/2017 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần
10/02/2017 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
09/02/2017 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
08/02/2017 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần
07/02/2017 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
06/02/2017 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/02/2017 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
04/02/2017 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
03/02/2017 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
02/02/2017 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
01/02/2017 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 01/02/2017 - 21/02/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/02/2017 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
20/02/2017 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
19/02/2017 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18/02/2017 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
17/02/2017 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16/02/2017 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 7 lần 3 lần 3 lần
15/02/2017 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
14/02/2017 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 5 lần
13/02/2017 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12/02/2017 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11/02/2017 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
10/02/2017 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần
09/02/2017 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần
08/02/2017 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần
07/02/2017 1 lần 8 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/02/2017 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần
05/02/2017 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
04/02/2017 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
03/02/2017 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
02/02/2017 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
01/02/2017 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần