Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Hướng dẫn sử dụng

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max đại
- Đầu 0 ra ngày 21/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
- Đầu 1 ra ngày 22/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 72 ngày
- Đầu 2 ra ngày 17/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 85 ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 64 ngày
- Đầu 4 ra ngày 19/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 56 ngày
- Đầu 5 ra ngày 07/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 59 ngày
- Đầu 6 ra ngày 06/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 64 ngày
- Đầu 7 ra ngày 23/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 62 ngày
- Đầu 8 ra ngày 24/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
- Đầu 9 ra ngày 11/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max đại
- Đuôi 0 ra ngày 11/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 45 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 22/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 71 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 23/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 64 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 20/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 68 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 13/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 87 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 21/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 09/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 66 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 68 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 29/12/2016 đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày 106 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 24/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max đại
- Tổng 0 ra ngày 27/12/2016 đến nay vẫn chưa ra là 28 ngày 53 ngày
- Tổng 1 ra ngày 19/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 70 ngày
- Tổng 2 ra ngày 22/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 84 ngày
- Tổng 3 ra ngày 09/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 77 ngày
- Tổng 4 ra ngày 10/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 62 ngày
- Tổng 5 ra ngày 21/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 58 ngày
- Tổng 6 ra ngày 20/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 68 ngày
- Tổng 7 ra ngày 24/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
- Tổng 8 ra ngày 30/12/2016 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày 67 ngày
- Tổng 9 ra ngày 23/01/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 91 ngày