Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:00 Documentary Icons Of Asia
01:30 Mixed Martial Arts UFC Epics
03:00 Auto Racing IMSA Weathertech Sportcar Championship 2016: Highlights
04:00 Magazine National Icons
04:30 Tennis Wimbledon Official Films
05:30 Documentary Icons Of Asia
06:00 Tennis Wimbledon Library Films
07:00 Tennis Wimbledon Library Films
08:00 Magazine Countdown to Rio
08:30 Magazine National Icons
09:00 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
10:00 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
11:00 Tennis Wimbledon Official Films
12:00 Magazine Countdown to Rio
12:30 Golf US Open Golf Championship 2016 @ Oakmont
13:30 Magazine National Icons
14:00 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
15:00 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
16:00 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
17:00 Tennis Wimbledon Official Films
18:00 Auto Racing NASCAR Sprint Cup Series 2016: Highlights
19:00 Sports News FOX SPORTS Central
19:30 Magazine Countdown to Rio
20:00 Magazine Clubland
20:30 Tennis Wimbledon 2015 Best Match of the Day
21:30 Magazine Countdown to Rio
22:00 Golf US Open Golf Championship 2016 @ Oakmont
23:00 Golf US Open Golf Championship 2016 @ Oakmont

Cập nhật lúc 16/06/2016 10:15:34 - Nguồn: vtvcab.vn