Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 DRAGON DANCE
01:30 PRINCE OF LAN LING
02:30 STAR KING
04:00 DRAGON DANCE
05:00 PRINCE OF LAN LING
06:00 STAR KING
07:30 MARRY INTO THE PURPLE
08:30 PRINCE OF LAN LING
09:30 STAR KING
11:00 MARRY INTO THE PURPLE
12:00 DRAGON DANCE
13:00 PRINCE OF LAN LING
14:00 STAR KING
15:30 MARRY INTO THE PURPLE
16:30 DRAGON DANCE
17:30 STAR KING
19:00 MARRY INTO THE PURPLE
20:00 DRAGON DANCE
21:00 PRINCE OF LAN LING
22:00 STAR KING
23:30 MARRY INTO THE PURPLE

Cập nhật lúc 14/06/2016 18:43:30 - Nguồn: vtvcab.vn