Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 22/05/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
9 lần
02,20
2 lần
03,30
6 lần
05,50
10 lần
06,60
4 lần
07,70
17 lần
09,90
5 lần
11,11
12 lần
12,21
13 lần
13,31
8 lần
14,41
3 lần
15,51
12 lần
16,61
15 lần
17,71
13 lần
18,81
10 lần
19,91
2 lần
22,22
3 lần
23,32
4 lần
25,52
9 lần
26,62
8 lần
27,72
9 lần
29,92
5 lần
33,33
3 lần
34,43
2 lần
35,53
7 lần
36,63
8 lần
37,73
11 lần
39,93
5 lần
40,04
1 lần
42,24
1 lần
45,54
1 lần
46,64
3 lần
47,74
5 lần
48,84
1 lần
49,94
1 lần
55,55
1 lần
56,65
8 lần
57,75
14 lần
59,95
5 lần
66,66
4 lần
67,76
12 lần
68,86
6 lần
69,96
6 lần
77,77
12 lần
78,87
7 lần
79,97
12 lần
80,08
3 lần
82,28
6 lần
83,38
1 lần
85,58
3 lần
88,88
1 lần
99,99
3 lần