Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/09/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
02,20
4 lần
03,30
9 lần
04,40
9 lần
05,50
5 lần
06,60
7 lần
07,70
2 lần
09,90
7 lần
10,01
3 lần
12,21
5 lần
13,31
3 lần
14,41
7 lần
15,51
3 lần
16,61
3 lần
17,71
2 lần
19,91
6 lần
22,22
2 lần
23,32
9 lần
24,42
12 lần
25,52
13 lần
26,62
10 lần
27,72
2 lần
28,82
4 lần
29,92
5 lần
33,33
4 lần
34,43
12 lần
35,53
13 lần
36,63
6 lần
37,73
6 lần
38,83
6 lần
39,93
7 lần
44,44
7 lần
45,54
14 lần
46,64
13 lần
47,74
7 lần
48,84
5 lần
49,94
14 lần
55,55
4 lần
56,65
5 lần
57,75
7 lần
59,95
5 lần
66,66
3 lần
67,76
8 lần
68,86
5 lần
69,96
6 lần
77,77
2 lần
79,97
7 lần
80,08
3 lần
81,18
1 lần
85,58
2 lần
87,78
4 lần
88,88
1 lần
98,89
6 lần
99,99
4 lần