Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/01/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
2 lần
02,20
3 lần
04,40
1 lần
05,50
6 lần
06,60
3 lần
07,70
5 lần
08,80
3 lần
09,90
2 lần
11,11
1 lần
12,21
8 lần
13,31
2 lần
14,41
2 lần
15,51
5 lần
16,61
4 lần
17,71
6 lần
18,81
7 lần
19,91
4 lần
22,22
12 lần
23,32
9 lần
24,42
10 lần
25,52
10 lần
26,62
8 lần
27,72
15 lần
28,82
14 lần
29,92
14 lần
33,33
1 lần
34,43
5 lần
36,63
7 lần
37,73
8 lần
38,83
8 lần
39,93
3 lần
44,44
1 lần
45,54
6 lần
47,74
5 lần
48,84
6 lần
49,94
3 lần
53,35
4 lần
55,55
4 lần
56,65
6 lần
57,75
13 lần
58,85
14 lần
59,95
8 lần
64,46
1 lần
67,76
5 lần
68,86
5 lần
69,96
4 lần
77,77
4 lần
78,87
9 lần
79,97
5 lần
88,88
10 lần
89,98
13 lần
99,99
8 lần