Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/10/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
3 lần
03,30
2 lần
04,40
2 lần
05,50
8 lần
07,70
2 lần
12,21
10 lần
13,31
8 lần
14,41
6 lần
15,51
9 lần
16,61
4 lần
17,71
10 lần
18,81
4 lần
19,91
3 lần
22,22
6 lần
23,32
2 lần
24,42
9 lần
25,52
11 lần
26,62
5 lần
27,72
13 lần
28,82
7 lần
29,92
8 lần
33,33
7 lần
34,43
6 lần
35,53
15 lần
36,63
6 lần
37,73
8 lần
38,83
9 lần
39,93
6 lần
44,44
3 lần
45,54
6 lần
46,64
5 lần
47,74
10 lần
48,84
5 lần
49,94
2 lần
55,55
13 lần
56,65
6 lần
57,75
14 lần
58,85
11 lần
59,95
6 lần
66,66
1 lần
67,76
3 lần
68,86
4 lần
69,96
3 lần
77,77
8 lần
78,87
7 lần
79,97
5 lần
80,08
6 lần
88,88
2 lần
89,98
6 lần
90,09
1 lần
99,99
3 lần