Thống kê chu kỳ

Nhập số cần xem chu kỳ:

 

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ dài nhất Khoảng thời gian chu kỳ
01 24 Từ ngày: 26/12/2004 đến ngày: 20/01/2005
02 22 Từ ngày: 03/07/2017 đến ngày: 26/07/2017
03 33 Từ ngày: 18/10/2003 đến ngày: 21/11/2003
04 34 Từ ngày: 23/11/2016 đến ngày: 28/12/2016
05 26 Từ ngày: 19/11/2002 đến ngày: 16/12/2002
06 25 Từ ngày: 17/08/2008 đến ngày: 12/09/2008
07 28 Từ ngày: 28/07/2013 đến ngày: 26/08/2013
08 34 Từ ngày: 13/07/2003 đến ngày: 17/08/2003
09 26 Từ ngày: 15/07/2008 đến ngày: 11/08/2008