Thống kê chu kỳ dàn Lô lô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

Kiểm tra cả dàn cùng về

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 829 ngày tính cả ngày về
( 25/03/2013 đến 10/07/2015 )
Điểm gan đến nay là: 502 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 04/05/2018 )