Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 06/05/2018 - 26/05/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/05/2018 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/05/2018 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
24/05/2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23/05/2018 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần
22/05/2018 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần
21/05/2018 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20/05/2018 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
19/05/2018 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần
18/05/2018 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
17/05/2018 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/05/2018 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
15/05/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 3 lần
14/05/2018 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
13/05/2018 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần
12/05/2018 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
11/05/2018 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần
10/05/2018 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
09/05/2018 6 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08/05/2018 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần
07/05/2018 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06/05/2018 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 06/05/2018 - 26/05/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/05/2018 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
25/05/2018 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24/05/2018 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23/05/2018 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
22/05/2018 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
21/05/2018 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/05/2018 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần
19/05/2018 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/05/2018 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
17/05/2018 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/05/2018 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần
15/05/2018 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần
14/05/2018 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần
13/05/2018 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 8 lần
12/05/2018 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
11/05/2018 2 lần 1 lần 11 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
10/05/2018 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
09/05/2018 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
08/05/2018 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 0 lần
07/05/2018 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
06/05/2018 4 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần