Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 30/08/2018 - 19/09/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/09/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần
18/09/2018 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
17/09/2018 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần
16/09/2018 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
15/09/2018 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14/09/2018 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
13/09/2018 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/09/2018 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần
11/09/2018 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
10/09/2018 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần
09/09/2018 3 lần 4 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
08/09/2018 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
07/09/2018 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06/09/2018 8 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/09/2018 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04/09/2018 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần 4 lần
03/09/2018 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/09/2018 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần
01/09/2018 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần
31/08/2018 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần
30/08/2018 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 30/08/2018 - 19/09/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/09/2018 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần
18/09/2018 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
17/09/2018 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16/09/2018 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
15/09/2018 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
14/09/2018 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
13/09/2018 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12/09/2018 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần
11/09/2018 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
10/09/2018 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
09/09/2018 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08/09/2018 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
07/09/2018 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần
06/09/2018 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần
05/09/2018 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/09/2018 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
03/09/2018 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
02/09/2018 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01/09/2018 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
31/08/2018 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần
30/08/2018 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần