Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 27/11/2017 - 17/12/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/12/2017 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần
16/12/2017 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
15/12/2017 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần
14/12/2017 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
13/12/2017 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
12/12/2017 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11/12/2017 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
10/12/2017 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
09/12/2017 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08/12/2017 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần
07/12/2017 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06/12/2017 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
05/12/2017 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
04/12/2017 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03/12/2017 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần
02/12/2017 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần
01/12/2017 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần
30/11/2017 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 1 lần
29/11/2017 2 lần 2 lần 1 lần 9 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
28/11/2017 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần
27/11/2017 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 27/11/2017 - 17/12/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/12/2017 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16/12/2017 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần
15/12/2017 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14/12/2017 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13/12/2017 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 2 lần
12/12/2017 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần
11/12/2017 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/12/2017 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
09/12/2017 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
08/12/2017 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/12/2017 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
06/12/2017 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/12/2017 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
04/12/2017 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần
03/12/2017 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02/12/2017 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01/12/2017 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
30/11/2017 4 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
29/11/2017 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
28/11/2017 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
27/11/2017 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần