Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 01/01/2019 - 21/01/2019

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/01/2019 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20/01/2019 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần
19/01/2019 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
18/01/2019 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
17/01/2019 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16/01/2019 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần
15/01/2019 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14/01/2019 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13/01/2019 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
12/01/2019 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
11/01/2019 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
10/01/2019 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
09/01/2019 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần
08/01/2019 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/01/2019 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
06/01/2019 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
05/01/2019 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
04/01/2019 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
03/01/2019 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02/01/2019 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 4 lần
01/01/2019 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 01/01/2019 - 21/01/2019

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/01/2019 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần
20/01/2019 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
19/01/2019 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần
18/01/2019 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần
17/01/2019 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16/01/2019 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần
15/01/2019 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần
14/01/2019 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
13/01/2019 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
12/01/2019 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11/01/2019 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần
10/01/2019 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
09/01/2019 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần
08/01/2019 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
07/01/2019 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
06/01/2019 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
05/01/2019 1 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 8 lần 1 lần
04/01/2019 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần
03/01/2019 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần
02/01/2019 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
01/01/2019 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần