Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 30/06/2018 - 20/07/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/07/2018 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
19/07/2018 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
18/07/2018 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
17/07/2018 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
16/07/2018 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
15/07/2018 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
14/07/2018 1 lần 1 lần 6 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13/07/2018 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần
12/07/2018 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
11/07/2018 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần
10/07/2018 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09/07/2018 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08/07/2018 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
07/07/2018 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần
06/07/2018 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 4 lần
05/07/2018 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
04/07/2018 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03/07/2018 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
02/07/2018 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
01/07/2018 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
30/06/2018 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 6 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 30/06/2018 - 20/07/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/07/2018 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
19/07/2018 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 4 lần
18/07/2018 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 6 lần 0 lần 3 lần
17/07/2018 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần
16/07/2018 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15/07/2018 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14/07/2018 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
13/07/2018 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12/07/2018 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
11/07/2018 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
10/07/2018 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09/07/2018 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
08/07/2018 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
07/07/2018 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 4 lần
06/07/2018 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05/07/2018 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 9 lần 2 lần
04/07/2018 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03/07/2018 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
02/07/2018 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01/07/2018 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
30/06/2018 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần