Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 29/10/2018 - 18/11/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/11/2018 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
17/11/2018 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
16/11/2018 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
15/11/2018 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
14/11/2018 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần
13/11/2018 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 0 lần
12/11/2018 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
11/11/2018 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10/11/2018 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
09/11/2018 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08/11/2018 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
07/11/2018 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/11/2018 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
05/11/2018 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
04/11/2018 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03/11/2018 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
02/11/2018 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
01/11/2018 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
31/10/2018 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
30/10/2018 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
29/10/2018 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 29/10/2018 - 18/11/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/11/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
17/11/2018 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 7 lần 5 lần
16/11/2018 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
15/11/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần
14/11/2018 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần
13/11/2018 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
12/11/2018 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần
11/11/2018 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần
10/11/2018 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/11/2018 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
08/11/2018 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần
07/11/2018 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần
06/11/2018 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
05/11/2018 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần
04/11/2018 4 lần 2 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
03/11/2018 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/11/2018 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần
01/11/2018 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
31/10/2018 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần
30/10/2018 0 lần 2 lần 7 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
29/10/2018 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 6 lần 0 lần