Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 27/09/2017 - 17/10/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/10/2017 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
16/10/2017 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
15/10/2017 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 0 lần
14/10/2017 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần
13/10/2017 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12/10/2017 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần
11/10/2017 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
10/10/2017 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần
09/10/2017 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
08/10/2017 9 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/10/2017 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần
06/10/2017 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần
05/10/2017 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 8 lần
04/10/2017 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
03/10/2017 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
02/10/2017 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
01/10/2017 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
30/09/2017 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29/09/2017 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
28/09/2017 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần
27/09/2017 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 27/09/2017 - 17/10/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/10/2017 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16/10/2017 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15/10/2017 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14/10/2017 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13/10/2017 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
12/10/2017 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
11/10/2017 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
10/10/2017 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần
09/10/2017 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
08/10/2017 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
07/10/2017 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
06/10/2017 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05/10/2017 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần
04/10/2017 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/10/2017 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/10/2017 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/10/2017 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần
30/09/2017 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần
29/09/2017 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần
28/09/2017 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
27/09/2017 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần