Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Hướng dẫn sử dụng

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max đại
- Đầu 0 ra ngày 11/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 61 ngày
- Đầu 1 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 72 ngày
- Đầu 2 ra ngày 17/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 85 ngày
- Đầu 3 ra ngày 22/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 64 ngày
- Đầu 4 ra ngày 19/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 56 ngày
- Đầu 5 ra ngày 01/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày 59 ngày
- Đầu 6 ra ngày 09/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 64 ngày
- Đầu 7 ra ngày 20/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 62 ngày
- Đầu 8 ra ngày 12/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 66 ngày
- Đầu 9 ra ngày 07/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 45 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max đại
- Đuôi 0 ra ngày 22/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 71 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 05/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 78 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 17/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 68 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 11/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 87 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 19/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 15/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 66 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 29/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày 68 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 06/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 106 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 02/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max đại
- Tổng 0 ra ngày 07/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 53 ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 70 ngày
- Tổng 2 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 84 ngày
- Tổng 3 ra ngày 22/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 77 ngày
- Tổng 4 ra ngày 18/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 62 ngày
- Tổng 5 ra ngày 17/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 58 ngày
- Tổng 6 ra ngày 09/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 68 ngày
- Tổng 7 ra ngày 20/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 42 ngày
- Tổng 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 33 ngày 67 ngày
- Tổng 9 ra ngày 19/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 91 ngày